İSOTLAR MOTOR OTOMOTİV PETROL TURİZM NAKLİYE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

 

 

İsotlar Motor Otomotiv Petrol Turizm Nakliye İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket" veya "İsotlar Motor" olarak anılacaktır) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kısaca " Kanun " olarak anılacaktır) 10’uncu maddesi uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla veri sahiplerini, veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği 6698 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

 

İşbu Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesi hükmü uyarınca veri sahipleri bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.

 

I.   Veri Sorumlusunun Kimliği

 

6698 sayılı Kanun’da veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmış olup 6698 sayılı Kanun kapsamında şirket veri sorumlusu olabilir. Veri sorumlusu Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde anonim şirket olarak kurulmuş, Adana Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 38530 sicil numarası ile kayıtlı, 0481018932200021 Mersis Numaralı, şirket merkezi Yeşiloba Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulv. No:441/1A Seyhan/Adana adresinde bulunan İsotlar Motor Otomotiv Anonim Şirketi’ dir.

 

Kişisel verileriniz veri sorumlusu (İsotlar Motor) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

 

Kişisel Verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5’inci ve 6’ıncı maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, 6698 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. İsotlar Motor’ un yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde 6698 sayılı Kanun başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden kişisel veri sahiplerini faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, şirketin ve şirketle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi, şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir:

 

 

 

 

 

Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 8’inci ve 9’ıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, internet sitemizden kamuoyu ile paylaşılmış olan “Kişisel Verileri Korunma, İşlenme, Saklama ve İmha Politikası” nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak yeterli önemleri almak kaydıyla İsotlar Motor tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi; İsotlar Motor tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası; İsotlar Motor’ un ve İsotlar Motor ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, dağıtıcılarımıza, hissedarlarımıza, sigorta şirketlerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilecektir.

 

IV.        Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5’inci ve 6’ıncı maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülük, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması ile Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebeplerle işbu Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçlarla her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi, sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel verileriniz, şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlanmanız kapsamında şirketimiz tarafından fiziki ortamda bayilerde, İsotlar Motor tarafından düzenlenen etkinlik mekanları ile elektronik ortamda internet sitesi ve sosyal medya kanallarından bizimle temas kurduğunuz kanal üzerinden sözleşmenin kurulması veya ifası ile ilgili ve şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebeplere dayalı olarak toplanmaktadır.

 

Elde edilen kişisel verileriniz açık rıza vermeniz halinde pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ve ürün ve hizmetlerimizin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek size sunulması amacıyla toplanmaktadır.


 

  1. Veri Sahiplerinin 6698 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde sayılı diğer hakları

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, internet sitemizde kamuoyu ile paylaşılmış olan “Kişisel Verileri Korunma, İşlenme, Saklama ve İmha Politikası” nda düzenlenen yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. İsotlar Motor talebinizi en kısa sürede ve talebin tarafımıza ulaşmasından itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret sizden talep edilebilecektir.

 

6698 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.İsotlar Motor Başvuru Formu

İsotlar Grup Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
KVKK Aydınlatma Metni